KEGA 025STU-4/2022 Automotive Innovation Lab

Úlohou projektu je vybudovanie laboratória zameraného na oblasť výskumu autonómnych vozidiel v podmienkach Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Téma výskumu a nasadenia autonómnych vozidiel do reálnej prevádzky je veľmi aktuálna a s ňou prichádza mnoho otázok a problémov, s ktorými sa treba vysporiadať. Úlohou daného laboratória bude zaoberať sa týmito otázkami a ponúkať riešenia, ktoré budú overené v ideálnych podmienkach a následne pretavené do praxe.

Ciele projektu

  • reálny autonómny dopravný prostriedok formula (schopná prejazdu definovanej trate),
  • analýzy veľkého množstva dát z reálnej prevádzky v definovaných podmienkach,
  • web stránka projektu,
  • e-learningová podpora projektu pre študentov fakulty,
  • laboratórium zamerané na výskum autonómnych dopravných prostriedkov.

Výstupy projektu

Laboratórium pre analýzu satelitných navigačných systémov

Bolo navrhnuté a implementované vzdialené laboratórium pre výučbu, testovanie a meranie presnosti určenia polohy pomocou existujúcich satelitných navigačných systémov (GPS, Glonass, Beidou a Galileo), čo je základom pre fungovanie autonómnych vozidiel. Laboratórium je dostupné cez web a študenti tak môžu realizovať merania a cvičenia na navigačných systémoch aj v prípade pandemickej situácie (dištančnej formy výučby). Laboratórium je dostupné na tejto linke. (V súčasnosti prechádzame…

Read More »
Laboratórium pre simuláciu komunikácie v dopravných scenároch

Bolo vyvinuté vzdialené virtuálne laboratórium (nástroj) pre simuláciu dopravných scenárov. V tomto laboratóriu si používatelia môžu navrhnúť vlastný scenár dopravnej situácie a súčasne nakonfigurovať rôzne typy V2X komunikácií ako aj rôzne topológie pevnej sieťovej infraštruktúry. Navrhnutý scenár je možné priamo aj odsimulovať v tomto laboratóriu a potom vyhodnotiť získané výsledky. Laboratórium je postavené na simulačnom nástroji ns-3.

Read More »
Laboratórium/nástroj pre analýzu dopravných situácií a sietí

Bolo vyvinuté vzdialené laboratórium (nástroj) pre analýzu dopravných situácií a sietí. Toto laboratórium poskytuje používateľom (študenti, výskumníci, záujemci) možnosť vizualizovať správanie sa a priebeh navrhnutej dopravnej situácie (navrhnutá/reálna cestná sieť s vozidlami, križovatkami, semaformi). Používatelia majú možnosť riadiť priebeh zvolenej simulácie a vyhodnotiť výstupy simulácie dopravnej situácie na jej konci. Laboratórium je postavené na nástroji SUMO. Kapusta Jerguš, Trúchly Peter:…

Read More »
Publikácie

Výsledky projektu získané počas riešenia projektu v rámci realizovaných prác, experimentov, simulácií a návrhov boli riešiteľmi priebežne publikované. Celkovo bolo publikovaných 21 príspevkov na konferenciách a v časopisoch (ktoré sú evidované v databázach IEEE, SCOPUS alebo Web of Science): 2023 Trúchly Peter, Kubica Jakub: Communication Networks with Multiple SDN Controllers, 65th International Symposium ELMAR, September 2023, pp. 29-32, doi: 10.1109/ELMAR59410.2023.10253918…

Read More »
Portál projektu a webový študijný materiál

Bola vytvorená webová stránka projektu pre propagáciu jeho zamerania a cieľov, jednotlivých výsledkov a výstupov. Z webovej stránky projektu je dostupný aj vyvinutý webový materiál orientovaný do sietí typu VANET pojednávajúci o charakteristike a architektúrach sietí VANET, koncepcii digitálneho dvojčaťa a nasadení 5G sietí v sieťach VANET.

Read More »
Vyvinuté učebné texty

Bol vytvorený učebný text s názvom Kybernetická bezpečnosť automatizovaných vozidiel – technické aspekty. Učebný text pojednáva o úrovniach automatizovanej jazdy, prostredí prepojenej dopravy, senzorickom a technickom vybavení automatizovaných vozidiel, spoľahlivosti a kybernetickej bezpečnosti autonómnych vozidiel, štandardoch a útokoch na autonómne vozidlá. Bol vytvorený učebný text s názvom Základy databázových systémov. Databázové systémy sú implementované aj v architektúrach VANET sietí až po…

Read More »
Súbory nameraných dát z reálnej premávky

Vyvinuté zariadenie integrované do strešného boxu bolo ďalej využité pri meraní v reálnych podmienkach. Členovia riešiteľského tímu zrealizovali jazdy po rôznych cestách v mestských (Bratislava) aj prímestských oblastiach a snímali a ukladali merané údaje. Tým sa získalo veľké množstvo údajov zo senzorov a komunikačných modulov, ktoré reprezentujú situáciu v aute aj v jeho okolí v každom okamihu jazdy. Tieto dáta…

Read More »
Mobilné meracie zariadenie na vozidlá

Členovia riešiteľského tímu navrhli, implementovali a otestovali nové meracie a testovacie hardvérové zariadenie určené pre nasadenie do prepojených a autonómnych vozidiel. Toto zariadenie bolo inštalované do štandardného strešného boxu, ktorý je možné umiestniť na vozidlo s príslušným nosičom. Vyvinuté zariadenie v sebe integruje hlavný počítač, na ktorý je pripojených množstvo rôznych meracích senzorov pre snímanie obrazových (kamery) a laserových (LIDARy) informácií,…

Read More »
Laboratórium Automotive innovation lab

V rámci projektu bol rovnako dobudovaný Automotive innovation lab, ktorý je vybavený nielen vyvinutým meracím zariadením v strešnom boxe, ale je vybavený aj ďalším potrebným hardvérom (sieťovými a komunikačnými zariadeniami, senzormi, meracími a napájacími zariadeniami, vývojovými doskami, mikropočítačmi, miniatúrnymi vozidlami a ďalším príslušenstvom). Týmto toto laboratórium poskytuje možnosť vykonávania rôznych experimentov v rámci sietí VANET bez alebo s integrovaným 5G laboratóriom.…

Read More »
Laboratórium mobilných 5G sietí

Riešiteľský tím v rámci spolupráce s firmou Ericsson vybudoval laboratórium mobilných 5G sietí priamo na svojom pracovisku. Toto laboratórium poskytuje reálnu privátnu 5G sieť. Umožní realizovať rôzne typy experimentov, ktoré integrujú vzájomnú komunikáciu prepojených aj autonómnych vozidiel ako aj komunikáciu týchto vozidiel s pevnou infraštruktúrou. Rovnako toto laboratórium umožní študentom a výskumníkom vykonávať analýzu a výskum 5G komunikácií vo VANET…

Read More »